Leven vanuit een ander bewustzijn

Na het overgaan van Gerard ontwikkelde zich langzaam in mij een ander, nieuw bewustzijn

waarbij de verbinding tussen materie en geest een belangrijke basiseenheid voor

mij in mijn leven werd. Mijn behoefte om daar passende leer(inzicht)boeken bij

te vinden was groot en me daar verder in te verdiepen, bracht mij verder in

mijn leven. Gaandeweg werd het mij duidelijk dat het eigenlijk in deze tijd om heel andere waarden

zou moeten gaan dan waar we momenteel mee leven. Er is veel uit balans op onze

aarde en de mens leeft op deze planeet onbewust verder met alle gevolgen van

dien. Er zal een complete omkering moeten gaan plaatsvinden, willen we verder

kunnen leven op deze planeet aarde. Leven alleen maar vanuit het rationeel denken,

zal in de komende tijd alleen maar meer plunderingen op deze aarde veroorzaken. Bovendien is het vaak een egogericht denken en dat brengt de mens alleen maar tot een vorm van dualistisch denken. Een

patroon dat niet meer werkt, zoals de laatste decennia blijkt. Het brengt

stilstand en verarming. Op deze manier is er geen vooruitgang mogelijk en het

leven op aarde sterft meer en meer uit. Het zgn. intelligente denken (eenzijdig

denken) houdt het “nieuwe leven” gevangen en zal alleen maar vanuit gebruikelijke

redeneringen proberen verdere oplossingen te vinden.

Vanuit een nieuw bewustzijn (het nieuwe denken) gaat het erom dat de mens vanuit een holistisch denkpatroon zijn leven kan gaan zien. Het geestelijke en materiële leven vormen samen een eenheid. De nieuwe mens is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid op aarde en draagt zorg voor de medemens en al het verdere leven op aarde. Daarbij leeft hij op grond van gelijkwaardigheid t.o.v. zijn

medemens en zoekt vanuit een onderlinge verbondenheid naar oplossingen voor

deze aarde. Gezamenlijk zoeken zij naar nieuwe mogelijkheden om de aarde weer

een vruchtbare planeet te laten zijn. De sleutels voor deze manier van leven zijn: liefde, respect voor de ander, gelijkwaardigheid en geloven in een hoger (geestelijk) bewustzijn (goddelijke

bron in en om ons heen). Deze vorm van leven is gericht op een normale vorm van samenleven op aarde waarbij het streven niet het materialisme ( meer geld en macht), het intellect en

egogericht denken is, maar het in eenvoud leven met elkaar waarin ruimte is voor liefde, creativiteit en samen leven. Het werkzame leven tot een Minimum terug brengen zodat een ieder werk heeft en man en vrouw in gelijkwaardigheid een tevreden bestaan op kunnen bouwen. In een leven waarin de mens de tijd en ruimte heeft, zijn talenten te ontwikkelen en zich innerlijk verder te ontwikkelen. Door deze vorm van leven heeft de mens de mogelijkheid zich te ontdoen van alle ballast van zijn familiaire (voorouders)achtergrond. En daardoor te worden tot een mens die in liefde en vrede zich kan richten op de medemens en op het heel worden van al wat leeft op de aarde.

De mens krijgt op deze manier de mogelijk zich zo te reinigen dat hij na dit leven op aarde een mooie toekomst in een niet aardse omgeving tegemoet kan gaan zien.

Door de reiniging van de mens, die overigens alleen vanuit de mens zelf, in bespiegeling met de medemens en omgeving, zichtbaar gemaakt wordt, kan ook de aarde gereinigd worden.

“Onze generatie zal niet tot taak hebben nog eens grote dingen te doen, maar om onze ziel te redden

van de chaos”. (Dietrich Bonhoeffer)