De (nieuwe) mens en zijn omgeving

Door zich verbonden te gaan voelen met zijn innerlijke kern, het Zelf (goddelijke kracht of Bron), kan de mens een innerlijke liefdeskracht ervaren die verwant is aan een oer(levens)kracht die hem innerlijk sterker maakt. Hij leert daarbij te vertrouwen op zijn intuïtieve vermogens en te luisteren naar de taal van zijn lichaam. Alsmede zijn leven zo vorm te geven dat hij daarbinnen (intuïtief) zijn eigen keuzes gaat maken en zo de weg volgt die hij op aarde te gaan heeft. Dit altijd in verbinding met de goddelijke kracht d.m.v. meditatie en gebed. En daarbij beseffend dat alleen in een vorm van gelijkwaardigheid, onderling of met elkaar, de mens zich enerzijds zelf ontwikkelt en anderzijds vanuit een saamhorigheid in verbinding met de ander(en) nieuwe processen of ontwikkelingen tot stand komen.

De aspecten Vreugde, Harmonie en Eenheid spelen ook een belangrijke rol in mijn schilderwerk en zijn van wezenlijk belang om je als mens krachtig genoeg te voelen om deze weg te gaan.

Door deze bewustzijnsverruiming kan de mens meer oog voor het leven om zich heen gaan krijgen en op deze manier wordt hij zich bewust van de noodzaak de verantwoording op zich te nemen voor zichzelf en het andere leven op aarde (mineraal, plant en dier), ook aangaande het milieu. Daarbij voelt hij eveneens de noodzaak zich te verbinden met andere mensen om samen te gaan werken aan een betere mensheid, waarin uiteindelijk Licht, Liefde en Verbondenheid de verbindende kracht vormen tussen de mensen onderling en het andere leven op aarde. De mens is het enige levende wezen op aarde dat deze verantwoordelijkheid op zich kan en moet nemen om de aarde in stand te houden.

Vanuit dit bewustzijn is het pas mogelijk dat de mens een verbindende factor kan zijn tussen enerzijds de hemel (geest) en anderzijds de aarde (materie).

De grote innerlijke, goddelijke liefdeskracht kan de mens de ruimte en het inzicht geven om te komen tot een veel breder (holistisch) perspectief en tot het besef dat hij in wezen maar een heel klein onderdeel is van een oneindig groot en veelomvattender geheel.

“Het gebed is de sleutel in de ochtend en de deurgrendel in de avond”. (Mahatma Gandhi)